DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 01    Hồ sơ số: 01
Tiêu đề:Sổ Đăng ký công văn đi năm 2001
Thời gian BĐ:
Thời gian Kết thúc:
Văn bản có trong hồ sơ:
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024