DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 16    Hồ sơ số: 57
Tiêu đề:Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2001 của Sở tài chính vật giá
Thời gian BĐ:
06/05/2002 Thời gian Kết thúc: 06/05/2002
Văn bản có trong hồ sơ:
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024