DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 20    Hồ sơ số: 87
Tiêu đề:Báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thu chi ngân sách năm 2004 và thực hiện thu phí, lệ phí TW, thuế GTGT từ sản phẩm thu thuế XNK
Thời gian BĐ:
05/01/2005 Thời gian Kết thúc: 05/01/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024