DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 05    Hồ sơ số: 17
Tiêu đề:Tập Quyết định năm 2005 của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình
Thời gian BĐ:
12/01/2005 Thời gian Kết thúc: 28/12/2005
Văn bản có trong hồ sơ:
Mục lục sốHộp sốHồ sơ sốSTTSố và ký hiệu VBTên loại VBNgày, tháng VBTác giả văn bảnTờ sốTrích yếu nội dungĐính kèm
0105170113/QĐ- TCQuyết Định12/01/2005Sở Tài Chính1V/v ban hành Quy định sử dụng mạng máy vi tính nội bộ cơ quan Sở Tài chính Thái Bình01 File
0105170245/ TCĐT- QĐGDTQuyết Định19/01/2005Sở Tài Chính5V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư01 File
0105170347/ QĐ- STCQuyết Định21/01/2005Sở Tài Chính7V/v thành lập Hội đồng xét duyệt lương mới01 File
0105170454/ BCĐQuyết Định21/01/2005Công ty may xuất khẩu Thái Bình8V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty may XKTB01 File
0105170555/ BCĐQuyết Định15/01/2005Công ty Xây lắp Tiền Hải Thái Bình10V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Xây lắp Tiền Hải Thái Bình01 File
0105170663/ BCĐQuyết Định15/01/2005Công ty Điện tử Thái Bình12V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Điện Tử Thái Bình01 File
0105170764/ BCĐQuyết Định19/01/2005Công ty Công trình giao thông II TB14V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Công trình giao thông II Thái Bình01 File
0105170865/ BCĐQuyết Định20/01/2005Công ty giống chăn nuôi Thái Bình16V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty chăn nuôi Thái Bình01 File
0105170966/ BCĐQuyết Định24/01/2005Công ty Tư vấn giao thông Thái Bình18V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Tư vấn giao thông Thái Bình01 File
0105171067/ BCĐQuyết Định19/01/2005Công ty Bia Thái Bình20V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Bia Thái Bình01 File
0105171171/TC-QĐGDTQuyết Định26/01/2005Sở Tài Chính22V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi huyện Đông Hưng01 File
0105171275/ BCĐQuyết Định24/01/2005Công ty Vật liệu chất đốt Thái Bình24V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Vật liệu chất đốt Thái Bình01 File
0105171387/ BCĐQuyết Định28/01/2005Công ty Sứ Thái Bình26V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Sứ Thái Bình01 File
0105171488/ BCĐQuyết Định28/01/2005Công ty Gạch men sứ Long Hầu28V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Gạch men sứ Long Hầu01 File
01051715102/TC-QĐGDTQuyết Định31/01/2005Sở Tài Chính30V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trường Trung học Phổ thông Phụ Dực01 File
01051716103/TC-QĐGDTQuyết Định31/01/2005Sở Tài Chính32V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư: Công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi huyện Kiến Xương01 File
01051717106/ BCĐQuyết Định26/01/2005Công ty Hải sản Thái Bình34V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Hải sản Thái Bình01 File
01051718143/ BCĐQuyết Định18/02/2005Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình35V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình01 File
01051719148/ BCĐQuyết Định19/02/2005Công ty Đay Thái Bình37V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Đay Thái Bình01 File
01051720149/ BCĐQuyết Định17/02/2005Công ty Công trình giao thông I Thái Bình39V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Công trình giao thông I Thái Bình01 File
01051721163/TCVG- QĐGDTQuyết Định21/02/2005Sở Tài Chính41V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án Giao thông Vận tải Thái Bình01 File
01051722190/ BCĐQuyết Định24/02/2005Công ty Xây lắp II Thái Bình43V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Xây lắp II Thái Bình01 File
01051723199/ BCĐQuyết Định02/03/2005Công phát hành sách Thái Bình45V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Phát hành sách tỉnh Thái Bình01 File
01051724227/TC-QĐGDTQuyết Định14/03/2005Sở Tài Chính47V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trường THPT Bắc Duyên Hà01 File
01051725229/QĐ-STCQuyết Định13/02/2005Sở Tài Chính48V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Sở Tài Chính01 File
01051726249/ BCĐQuyết Định21/03/2005Công ty Vật liệu chất đốt Thái Bình52V/v thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài doanh nghiệp Công ty Vật liệu chất đốt Thái Bình01 File
01051727255/QĐ-STCQuyết Định21/03/2005Sở Tài Chính53V/v bổ nhiệm lại cán bộ: Phạm Thanh Phúc- Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp01 File
01051728256/QĐ-STCQuyết Định21/03/2005Sở Tài Chính54V/v bổ nhiệm lại cán bộ: Trần Thị Thơm - Phó Chánh thanh tra Tài Chính01 File
01051729257/QĐ-STCQuyết Định21/03/2005Sở Tài Chính55V/v bổ nhiệm lại cán bộ: Vũ Thị Kim Tuyến - Phó trưởng phòng Vật giá01 File
01051730258/QĐ-STCQuyết Định21/03/2005Sở Tài Chính56V/v bổ nhiệm lại cán bộ: Trần Thị Mai - Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính01 File
01051731261/ BCĐQuyết Định18/03/2005Xn dụng cụ TDTT Thái Bình57V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa XN Dụng cụ TDTT Thái Bình01 File
01051732264/ BCĐQuyết Định23/03/2005Công ty Lương thực Thái Đan Thái Bình59V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Lương thực Thái Đan Thái Bình01 File
01051733298/ BCĐQuyết Định31/03/2005Công ty Điện Tử Thái Bình61V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Điện Tử Thái Bình01 File
01051734292/ BCĐQuyết Định23/03/2005Công ty May xuất khẩu Thái Bình63V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty May xuất khẩu Thái Bình01 File
01051735309/ BCĐQuyết Định04/04/2005Công ty Hải sản Thái Bình64V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Hải sản Thái Bình01 File
01051736314/ BCĐQuyết Định29/03/2005Công ty Xuất nhập khẩu Thái Bình66V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thái Bình01 File
01051737316/ BCĐQuyết Định04/04/2005Công ty Thương nghiệp TH Thái Bình68V/v thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Thương nghiệp TH Thái Bình01 File
01051738317/ QĐ-STCQuyết Định04/04/2005Sở Tài Chính70V/v bổ nhiệm lại cán bộ: Hoàng Thị Vịnh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính01 File
01051739318/ QĐ-STCQuyết Định04/04/2005Sở Tài Chính71V/v bổ nhiệm lại cán bộ: Nguyễn Thanh Long - Trưởng phòng Đầu tư01 File
01051740386/ QĐ-STCQuyết Định20/04/2005Sở Tài Chính72V/v thực hiện chế độ công tác phí trong cơ quan Sở Tài Chính01 File
01051741387/ QĐ-STCQuyết Định18/04/2005Sở Tài Chính75V/v nâng bậc lương của cán bộ , công chức: Phạm Thị Nga01 File
01051742413/ BCĐQuyết Định25/04/2005Công ty CT giao thông II Thái Bình76V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty công trình giao thông II Thái Bình01 File
01051743421/ QĐ-STCQuyết Định28/04/2005Sở Tài Chính78V/v bổ nhiệm cán bộ: Trần Thị Thơm - đến Phòng Tài chính doanh nghiệp01 File
01051744428/TC-QĐGDTQuyết Định27/04/2005Sở Tài Chính79V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư :Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình01 File
01051745429/TC-QĐGDTQuyết Định27/04/2005Sở Tài Chính81V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Thái Bình01 File
01051746434/ QĐ-STCQuyết Định28/04/2005Sở Tài Chính83V/v thành lập Ban chỉ đạo kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Tài chính của cơ quan Sở Tài Chính01 File
01051747439/TC-QĐGDTQuyết Định04/05/2005Sở Tài Chính84V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ01 File
01051748440/TC-QĐGDTQuyết Định04/05/2005Sở Tài Chính85V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án- Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình01 File
01051749441/TC-QĐGDTQuyết Định05/05/2005Sở Tài Chính86V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Bình01 File
01051750449/ BCĐQuyết Định09/05/2005Công ty Xây lắp Tiền Hải Thái Bình87V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Xây lắp Tiền Hải Thái Bình01 File
01051751448/ BCĐQuyết Định06/05/2005Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình89V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Cửa hàng Kinh doanh tổng hợp thuộc Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình01 File
01051752453/ BCĐQuyết Định10/05/2005Công ty SứThái Bình91V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Sứ Thái Bình01 File
01051753467/ QĐ-STCQuyết Định12/05/2005Sở Tài Chính93V/v thành lập Hội đồng giám khảo chấm thi " Lịch sử và truyền thống ngành Tài chính Việt Nam" của Sở Tài Chính Thái Bình01 File
01051754488/TCVG-QĐGDTQuyết Định16/05/2005Sở Tài Chính94V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy01 File
01051755490/ BCĐQuyết Định18/05/2005Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình96V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần XN chế biến & KD lương thực thuộc Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình01 File
01051756510/TC-QĐGĐTQuyết Định27/05/2005Sở Tài Chính98V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trung tâm Y tế Huyện Hưng Hà01 File
01051757540/TC-QĐGĐTQuyết Định02/06/2005Sở Tài Chính100V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Xây dựng cống Vạn đồn huyện Thái Thụy01 File
01051758555/TC-QĐGĐTQuyết Định08/06/2005Sở Tài Chính102V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trung tâm cai nghiện và đào tạo nghề sau cai nghiện 01 File
01051759594/ BCĐQuyết Định16/06/2005Công ty Tư vấn XDCT giao thông Thái Bình104V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Tư vấn XDCT giao thông Thái Bình01 File
01051760623/BCĐQuyết Định27/06/2005Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình106V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần XN may xuất khẩu Việt Hưng thuộc Công ty xuất nhật khẩu Thái Bình01 File
01051761622/BCĐQuyết Định27/06/2005Công ty xuất nhập khẩu Thái Bình108V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần XN thủ công mỹ nghệ XK thuộc Công ty xuất nhật khẩu Thái Bình01 File
01051762621/HĐ-TĐBáo cáo29/06/2005Hội đồng thẩm định bồi thường GPMB110Kết quả thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Dự án: Xây dựng khu đài phát phát thanh và truyền hình Thái Bình01 File
01051763626/QĐ-STCQuyết Định29/06/2005Sở Tài Chính111V/v kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC cơ quan sở Tài Chính01 File
01051764640/QĐ-STCQuyết Định30/06/2005Sở Tài Chính112V/v giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe với người lao động tham gia BHXH01 File
01051765661/QĐ-STCQuyết Định11/07/2005Sở Tài Chính113V/v bổ nhiệm cán bộ: Nguyễn Văn Dũng- Phó Giám đốc Công ty XSKT Thái Bình01 File
01051766662/QĐ-STCQuyết Định11/07/2005Sở Tài Chính114V/v bổ nhiệm cán bộ: Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Công ty XSKT Thái Bình01 File
01051767672/BCĐQuyết Định15/07/2005Công ty Công trình giao thông I Thái Bình115V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Công trình giao thông I Thái Bình01 File
01051768673/TC-QĐGĐTQuyết Định12/07/2005Sở Tài Chính117V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Bệnh viện Phụ Sản01 File
01051769674/QĐ-STCQuyết Định15/07/2005Sở Tài Chính119V/v nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội : Nguyễn Thị Tiến- Phòng Tài chính doanh nghiệp01 File
01051770681/BCĐQuyết Định18/07/2005Công ty Gạch men sứ Long Hầu Thái Bình121V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Gạch men sứ Long Hầu Thái Bình01 File
01051771737/QĐ-STCQuyết Định02/05/2005Sở Tài Chính122V/v thành lập Ban phòng chống lụt bão năm 200501 File
01051772747/BCĐQuyết Định02/08/2005Xí nghiệp Dụng cụ TDTT123V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Xí nghiệp Dụng cụ Thể dực thể thao Thái Bình01 File
01051773754/BCĐQuyết Định08/08/2005Công ty Phát hành sách Thái Bình124V/v thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Phát hành sách Thái Bình01 File
01051774762/TC- QĐGDTQuyết Định11/08/2005Sở Tài Chính125V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Nhà làm việc và Trung tâm lưu trữ hồ sơ - Sở Lao động thương binh và xã hội01 File
01051775786/TC- QĐGDTQuyết Định17/08/2005Sở Tài Chính127V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Cải tạo nhà ở 3 tầng cơ quan Ban chỉ huy Quân sự Thái Bình01 File
01051776794/QĐ-GDTQuyết Định24/08/2005Sở Tài Chính128V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư :Trường dạy nghề tỉnh Thái Bình01 File
01051777872/TC- QĐGDTQuyết Định19/09/2005Sở Tài Chính130V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Công ty phát triển hạ tầng khu Công nghiệp Thái Bình01 File
01051778917/QĐ-STCQuyết Định03/10/2005Sở Tài Chính131V/v điều động cán bộ : Phan Tự Long - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư01 File
010517791047/QĐ-STCQuyết Định18/11/2005Sở Tài Chính132V/v thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài " Thực trạng và các giải pháp huy độn , sử dụng các nguồn lực tài chính phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Thái Bình thời kỳ đẩy manh CNH- HĐH"01 File
010517801080/TC- QĐGDTQuyết Định24/11/2005Sở Tài Chính133V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trung tâm dạy nghề Sở Lao động- Thương Binh- Xã Hội tỉnh Thái Bình01 File
010517811095/TC- QĐGDTQuyết Định02/12/2005Sở Tài Chính136V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trường THPT Lý Bôn, huyện Vũ Thư01 File
010517821103/TC- QĐGDTQuyết Định02/12/2005Sở Tài Chính138V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình01 File
010517831104/TC- QĐGDTQuyết Định02/12/2005Sở Tài Chính139V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thái Bình01 File
010517841125/TC- QĐGDTQuyết Định07/12/2005Sở Tài Chính140V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Bình01 File
010517851126/TC- QĐGDTQuyết Định07/12/2005Sở Tài Chính141V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Trung tâm điều dưỡng người có công Thái Bình01 File
010517861133/QĐ-TCQuyết Định01/12/2005Sở Tài Chính142V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ thẩm định giá tài sản nhà nước Tỉnh Thái Bình01 File
010517871148/QĐ-STCQuyết Định21/11/2005Sở Tài Chính146V/v nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội : Phạm Thị Nga- Phòng Ngân sách nhà nước01 File
010517881150/TC- QĐGDTQuyết Định13/12/2005Sở Tài Chính147V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Ban quản lý dự án- Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình01 File
010517891164/TC- QĐGDTQuyết Định15/12/2005Sở Tài Chính149V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Đài Phát thanh và truyền hình Thái Bình01 File
010517901165/TC- QĐGDTQuyết Định15/12/2005Sở Tài Chính150V/v giao dự toán chi phí quản lý dự án đầu tư : Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Đài Phát thanh và truyền hình Thái Bình 01 File
010517911173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính151V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Vũ Văn Chương 01 File
010517921173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính152V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Bùi Văn Dòng01 File
010517931173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính153V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Lê Quỳnh Nhâm01 File
010517941173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính154V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Phạm Thị Hương01 File
010517951173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính155V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Phạm Thế Hùng01 File
010517961173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính156V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Đặng Trần Mỵ01 File
010517971173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính157V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Đinh Xuân Trường01 File
010517981173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính158V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Phạm Hữu Điền01 File
010517991173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính159V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Lưu Thị Hải Yến01 File
0105171001173/QĐ-TCQuyết Định20/10/2005Sở Tài Chính160V/v nâng bậc lương của cán bộ, công chức: Tô Văn Quang01 File
12
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024