DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 06    Hồ sơ số: 21
Tiêu đề:Sổ đăng ký công văn đi năm 2007 của Sở Tài chính Thái Bình ( Sổ công văn)
Thời gian BĐ:
02/01/2007 Thời gian Kết thúc: 02/01/2007
Văn bản có trong hồ sơ:
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024