DANH MỤC VĂN BẢN Tài liệu giấy
             
Phông:Tài liệu giấy - Phông Sở Tài chính
Mục lục:Muc lục số 1
Hộp số: 03    Hồ sơ số: 10
Tiêu đề:Sổ đăng ký công văn đi năm 2004 quyển 1
Thời gian BĐ:
01/01/2004 Thời gian Kết thúc: 01/01/2004
Văn bản có trong hồ sơ:
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024