TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH THÁI BÌNH
 
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Bình - 2024